Digesagen 2015

En endelig beslutning om IKKE at fremme sagen men henlægge den. Megen unødvendig tid er gået med denne sag.

SENESTE NYT I DIGESAGEN - Beslutning henlæggelse af sagen!

15-04-2015
Endelig slutter Digesagen
Et flertal i byrådet har besluttet at henlægge sagen og selv afholde udgift på 130.000kr

Det er glædeligt, at der endelig blev sat punktum i Digesagen
Jeg takker på bestyrelsens vegne for den opbakning, der har været på diverse møder. Der er brugt mange kræfter i denne sag, som nu endelig er slut.

Formand
Hans Bertelsen.

Se nedenstående link for direkte adgang til omtale af forløb.

Referat af møde i udvalget for trafik teknik og miljø 16/3 2015 og byrådsbeslutning 13/4

 

Sidste nyt er, at byrådet valgte med flertal at henlægge sagen.

læs selv på nedenstående link

 

http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?commettee=%7B4AD6ED00-44B7-467F-84FC-B9D669B83F21%7D&year=&itemID=%7BB9E8E9B5-8598-4377-A909-449593D145CC%7D&item=20886&smode=single

 

http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater

20/3

der foreligger nu et referat fra mødet under punkt 58 om dige og højvandssikring og udvalget anbefaler at henlægge sagen og selv afholde udgiften på de 130.000kr

læs selv referatet på Langelands Kommunes hjemmeside

http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?commettee=%7BAC741B7D-A572-495D-BEA4-EFAABF4185C3%7D&year=&itemID=%7B0620E6D1-C902-4B87-95C4-2E3986459A7A%7D&item=20739&smode=single

 

Skitse over inviterede grunde

Orientering fra digemøde 6/2 på rådhuset i Rudkøbing

kære medlemmer

jeg tog som nævnt til mødet var der i god tid og blev mødt af en undrende sagsbehandler Astrid, som meddelte mig at jeg jo ikke havde tilmeldt mig og heller ikke var inviteret. Jeg sagde, at jeg kom som formand på Grundejerforeningens vegne for at deltage. Hun ville gå ind og drøfte det med sin chef. John K. Andersen kom dog og bød mig indenfor.

Der var stort fremmøde fra de inviterede og vi var ca. 20 deltagere i alt.

Alle deltog aktivt i debatten
TIl højre ses Astrid Ejlersen sagsbehandler og til højre for hende chef John K.Andersen
John K. Andersen bød velkommen og orienterede om mødet, som startede med en runde med præsentation af deltagerne.

Mødet i Lohals blev kort berørt og John K. Andersen orienterede om en ny sammensætning af politikere i teknisk udvalg. Knud Gether er nu formand.

Afdelingen for trafik, teknik og miljø var nu bedt om at afklare hele sagen om behov og ønsker om højvandssikring. Derfor var der nu inviteret de berørte parter fra eksisterende dige til Houborglejren til stor undren - for en digeløsning så langt har ikke før været på tale og var heller ikke aktuel nu. Man havde kun den gamle Covi løsning, som efterfølgende var kortet mere af efter "fund" af en allerede eksisterende højvandsbeskyttelse i form af en dybtliggende mur på en lang del af strækningen.

 

sagsbehandleren Astrid havde gjort sig den ulejlighed at gå tilbage i historien!! - hvilket vi i den oprindeligt nedsatte kystudvalgs gruppe fra møde i Odense tidligere flere gange har ønsket.

1. Hun havde været i rigsarkiv og fundet gamle optegnelser fra svenskerkrigene.

2. Hun havde opmålinger og tegninger af grundene fra 1919

3. Hun havde skitser, der viste en vej foran grundene langs stranden

4. Hun havde gamle fotos af den føromtalte beskyttelsesmur.

5. Hun havde skitse af projekter for dige efter oversvømmelse i 1996

6. Hun havde koteopmålinger på alle grunde fra da Amtet var inde i sagen og kystdige og siden henlagde sagen - grundet massiv modstand.

7. Hun havde kotemålinger fra for nylig hvor politikere var på besigtigelse.

 

Alt det nævnte gav anledning til mange supplerende kommentarer bordet rundt.

 

Punktet brug af og forhøjelse af eksisterende mur blev forkastet.

 

Man så stadig intet behov for yderligere kystsikring og det blev igen og igen påpeget, at stranden vokser og vokser og gror til. Der er også lagt mange sten til mod nordøst.

Formanden for Digelaget Morten omme i den anden lavtliggende grundejerforening Houborglund i kote nul ville gerne kunne sove roligt om natten -  og det blev igen fremført, at så måtte man lave en jordvold langs deres grunde - som før foreslået men aldrig bearbejdet eller undersøgt.

Jeg fremførte, at kystdirektoratet tidligere ved møde i Houborglejren oplyste at området bag husene "skulle kunne tåle en højvandsbeskyttelse" i form af en græsklædt jordvold uanset, at det er et fredet område.

 

Vi var nu nået så langt som til punktet : Bordet rundt 

John K. Andersen ville gerne have entydige men korte tilkendegivelser fra hver enkelt - for og imod en højvandsbeskyttelse og startede med oplæsning fra 3 inviterede grundejere, som var forhindret i at deltage. De 3 var alle imod.

Det blev et NEJ fra alle tilstedeværende grundejere på nær fra formand fra Digelaget.

John K. Andersen konkluderede at alle grundejere nord for Gustav Petersensvej var imod og der for nuværende ikke var et ønske om yderligere tiltag.

Jeg og andre opfordrede til, at man lukkede sagen nu og fik ro i området.

Man ville nu lave en indstilling til politikere i Teknisk Udvalg og det ville så blive behandlet ved møder i økonomiudvalg og til slut i kommunalbestyrelsen

 

I kan selv gå ind på Langeland Kommunes hjemmeside og se indlæg og følge sagen

www.langelandkommune.dk  under Borger  affald og natur og højvandssikring

 

 

5/2 Uønsket deltagelse

 

Nedenstående besked viser med al tydelighed, at Langeland Kommune ikke vil inddrage mig som formand eller hele vores Grundejerforening i drøftelse af behov for et uønsket og unødvendigt dige. Man vil måske stille og roligt liste det ind af bagdøren!

Jeg kommer nu alligevel !

god weekend

Formand Hans Bertelsen 5/2 2015

digesagen starter forfra!

kære medlemmer

digesagen, der igen spøger

Jeg har som formand ikke fået nogen henvendelse fra Langelands kommune - men har denne kopi af mail fra Niels Franke

 MØDET ER DEN 6/2 kl 15 

Meld jer til og deltag i debatten

 

mvh Bestyrelsen

Formand Hans Bertelsen