Digesagen/kystsikring?

BEMÆRK det nyeste tilføjet nederst


De nyeste indlæg findes nederst .

LÆS OM NYESTE I DIGESAGEN 

Hou Plantage Grundejerforenings syn på sagen.

Oktober 2011
Som tidligere beskrevet har der været holdt et møde i Odense i forskerparken omkring kystsikring. Grundejerforeningen Houborglund beliggende bag det fredede område i Hou Enge ville lave en højvandsbeskyttelse af deres område. Der var lavet et forslag med et plastspunsdige langs vejen ind mod det fredede område hen til Nørreled. Kystdirektoratet kunne ikke gå ind for denne løsning men foreslog en kystbeskyttelse i form af en forlængelse af stendiget ved stranden.
Forslaget blev drøftet men forkastet, da flertallet bl.a. Hou Plantage Grundejerforening ikke kunne se behovet for yderligere kystsikring og heller ikke ønskede at blive del af Hou Digelag.
Der fremkom et konstruktivt alternativt forslag som gik ud på at oprense de gamle afvandingskanaler og lave et jorddige ind mod Houborglund Grundejerforening. Dette skulle fjerne deres frygt for oversvømmelser fra nord.
Det blev vedtaget at arbejde videre med dette forslag.
Nu er der så indkaldt til et møde den 21/10 2011 hvor alle parter kan blive informeret om muligheder.

Jeg vil kraftigt understrege at der ikke på mødet kan træffes beslutninger vedrørende kystsikring. I den indbydelse som er udsendt er dette også meldt ud.

Det vil være en god ide om de af vore medlemmer, som er på ferie i plantagen møder op og deltager i debatten.

Mødet starter kl. 13 i Houborglejren. 


Senere blev et afklaringsbrev udsendt.


Bestyrelsens Svar på afklaringsbrev tryk på  følgende link:

http://www.scribd.com/doc/99992423/Bestyrelsens-svar-p%C3%A5-afklaringsbrev-dateret-29#fullscreen

Udvikling sep. 2012

Efter lang tid uden at det har været muligt at få svar på resultatet af det afklaringsbrev, som kommunen havde sendt ud - man var ved at beregne resultatet i stedet for blot at tælle tilkendegivelser FOR og IMOD op, så kom der et notat på hjemmesiden.
Man undlod at sende det ud til os i arbejdsgruppen trods rykkere.

Man tromler videre med et ønske om et kystdige trods stor modstand fra vores forening.
Foreningen har derfor hyret en advokat til at varetage vores sag.

Jeg vil lægge links ind her på siden


Formand Hans Bertelsen


Oktober 2012
Her er et link til vores "modpart" Hou digelag hvor I kan følge deres tiltag.


Jeg synes det er værd at bemærke, at Hou Digelag allerede i juni 2011 nævner et jorddige lige nord for sommerhusene i Hoborglund Grundejerforening som et seriøst forslag.

April 2013

Som nævnt i udsendte mail til medlemmerne - har vi via advokat Ole Viltoft rettet henvendelse til Langelands kommune og efter flere rykkere og henvendelse direkte til borgmesteren - kom der endelig en tilbagemelding om, at man havde indledt en rådgiverundersøgelse vedrørende et kystnært dige. Vi har allerede i første henvendelse til Langelands kommune gjort opmærksom på, at vores grundejerforening på ingen måde vil deltage i betaling for en aldeles unødvendig undersøgelse - og dette er endnu en gang påpeget.
Advokaten har nu bedt om aktindsigt i sagen.

Hans Bertelsen

BEMÆRK 17/5 Dige møde.

I har sikkert alle i dag fået et brev om Højvandssikring ved Hou Nordstrand.

Langelands Kommune indkalder til borgermøde fredag den 17. Maj 2013 kl. 14:30
I Houborglejren, hvor vi også var samlet sidst 21/10 2011 og gav vores uforbeholdne mening til kende vedrørende et på tænkt kystnært dige.
Teknisk Chef John Kjær Andersen konkluderede dengang, at der var mest stemning for at arbejde videre med et forslag om et jorddige ind mod grundejerforeningen Hovborglund, hvor grundene fra syd har været ramt af oversvømmelser grundet digebrud.

Et endeligt referat fik vi aldrig.

Så blev der udsendt et Afklaringsbrev.
Resultatet af dette - blev nærmest ignoreret og der blev så alligevel arbejdet videre med projektet - et kystnært dige i forlængelse af et allerede ulovligt opført dige (oplyst af kystdirektoratet)
Trods rykkere og advokathenvendelser fik vi først en tilbagemelding fra sagsbehandler Astrid Ejlersen efter at have kontaktet borgmesteren. 
Der blev bare meldt ud, at man havde sat en rådgiverundersøgelse i gang. 

Det er med baggrund i denne, at man indkalder til borgermøde den 17. Maj.

Der foreslås et unødvendigt dige af en vis højde væk fra stranden hen over grundene i første række til min. 1,1 million kr. mod et jorddige til 150.000 kr.  ind mod de bekymrede grundejere i Hovborglund grundejerforening.

Da det nu i det udsendte brev i dag synliggøres, at alle bliver pålagt at betale til dette uønskede dige og efterfølgende skal være medlemmer i Hou Digelag med store faste årlige udgifter til følge kommer bestyrelsen med følgende opråb:

Da mange alligevel kommer til Hou i pinsen - så kom allerede fredag middag!

Mød talstærkt op kl. 14:30 i Houborglejren giv jeres mening til kende og hjælp med at stoppe dette projekt en gang for alle!

Formand Hans BertelsenBorgermøde 17/5 kl. 14:30


Læs selv hvad der er om sagen på kommunens hjemmeside - se også de enkelte underpunkter.

Bemærk afsnittet i indbydelse til borgermøde hvor der står omkring at fremme sagen videre eller stoppe den.

Nye links, da hjemmeside fra i dag er ændret totalt. Måske for at gøre det sværere at gennemskue, hvad der besluttes og sættes i værk.Link til Langelands Kommune om borgermøde:Borgermøde om dige 17/5. 2013

Kort om borgermødet i Houborglejren.

Der var stort fremmøde ca. 80 hvoraf størstedelen ytrede modstand i forhold til det projekt, som blev forelagt.

Der vil på Langelands Kommunes hjemmeside komme et notat kort efter pinse..

Jeg vil selv lave en form for referat af hvad jeg oplevede og noterede ned under mødet, som var præget af megen kritik.

Formand Hans Bertelsen

Notat fra borgermøde 17/5

           Skønt jeg i forvejen havde bedt om en 3. Person til at tage et udførligt referat, var det sagsbehandler Astrid Ejlersen der tog notat. Det noget mangelfulde notat ses herunder:


Her er link til diverse bilag om dige/kystsikring.
Bemærk Langelands kommune har ændret deres hjemmeside så ældre links desværre ikke virker.


Digesagen juni 2013

Kære alle 
der er følgende nyt.

1. Digesagen har været i Fyens Amtsavis som en artikel.

2. Der har været bragt læserbreve i Fyens Amtsavis

3. Bestyrelsen arbejder med sagen og den vil blive drøftet på den kommende generalforsamling

4. En meget vigtig dato er 9. september 2013 hvor kommunal-bestyrelsen på baggrund af indstilling fra teknisk udvalg skal træffe endelig beslutning om projektet. 

Udtalelse til Langeland kommune

Kære alle.

Hermed bringer jeg med tilladelse fra Ebba i Houbo en udtalelse, som hun har sendt til Langeland Kommune.


Udtalelse vedr evt forlængelse af dige ved Hou Nordstrand i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

Jeg har efter borgermødet den 17.5.2013 anmodet om aktindsigt i Langeland Kommunes behandling af sagen vedr ansøgning fra Hans Kurt Johnsen bestyrelsesmedlem i Hou Digelag om digeforlængelse af eksisterende dige ud for Hoborglund sommerhusområde, Nordlangeland.
Begrundelsen for anmodningen var, at jeg fandt referatet fra mødet mangelfuldt og ensidigt refereret i forhold til ansøgerens ønske om digeforlængelse.
Anmodningen om aktindsigt dateret den 3.6.2013 er kun delvis blevet efterkommet, der er fortsat dokumenter jeg ikke har fået tilsendt. Da biolog Astrid Ejlersen den 8.8.2013 var i tvivl om jeg fortsat havde ret til aktindsigt efter den 3.6.2013 blev der sendt en anmodning om løbende aktindsigt. Denne anmodning er ikke blevet efterlevet. Mange af de dokumenter, jeg har modtaget har jeg måtte rykke for. Dette var årsagen til at jeg anmodede om at den politiske behandling af sagen blev udskudt. Jeg kunne ved gennemgang af de dokumenter jeg havde modtaget, se at sagsbehandlingen tilsyneladende var mangelfuld og manipulerende

Som eksempel på den manipulerede sagsbehandling er bl.a resultatet af høringen foretaget i foråret 2012 på baggrund af Kystdirektoratet forslag til løsning af kystsikring på en temadag i okt 2011.
Et af hovedformålene med høringen var at afklare holdningen til forlængelse af diget blandt lodsejerne nord for Gustav Petersensvej. (refereret fra Resultat af lodsejer høring 2012, vedlagt som bilag til indstilling dateret d 21.8.2012).
Formanden for Hou Plantages Grundejerforening Hans Bertelsen forespurgte til resultatet af afstemningen, og fik at vide at der fortsat blev regnet på resultatet.
Langeland Kommune kom frem til at der var 54 ja og 25 nej. De mange ja-sigere er fremkommet ved at alle medlemmer at Hou Digelag tælles med som ja-sigere. Langeland Kommune postulerer, at de kan tælles med som ja-siger, da der forligger en beslutning fra ekstraordinær generalforsamling i nov 2006 om digeansøgning. 
Langeland Kommune er både skriftligt og mundtligt gjort opmærksom på, at bestyrelsen ikke har fået mandat fra medlemmerne til at ansøge om forlængelse af diget mod nord, udover foran Gustav Petersensvej nr 25 (hvor der løb vand over vejen i 2006), 23 og 23 A. 
 Som svar på hvad Langeland Kommune har foretaget sig i anledning af denne oplysning, er svaret: ” Det er op til denne bestyrelse eller formand at have opbakning til henvendelsen gennem vedtægterne eller ved en generalforsamlingsbeslutning. Såfremt en formand eller bestyrelse ikke har denne opbakning kan det være ansvarspådragende ved et civilt søgsmål rejst af foreningsmedlemmer”. 
Langeland Kommune handler ikke længere i god tro, når de ignorerer en oplysning, der er af betydning for sagsbehandlingen, og kan derfor gøres økonomisk ansvarlig.
Det er uvist hvordan Langeland Kommune er kommet frem til 25 nej-sigere. Mit bedste bud er, at der blandt lodsejerne nord for Gustav Petersensvej er udvalgt lodsejere, som Langeland Kommune mener drager direkte nytte af diget (sokkelhøjde under 1,90 m). Antagelsen skal ses på baggrund af at Langeland Kommune i deres forslag til bidragsfordeling forudsætter at 27 lodsejere nord for Gustav Petersensvej vil drage direkte nytte af diget. Af de 27 matrikler, der er udvalgt har ca 20 af dem en sokkelhøjde, der er over 1,90 og kan derfor ikke tælles nej-siger der drager direkte nytte.

Ved en simpel optælling af svarene – 1 matrikel 1 stemme- var resultatet af høringen  blandt lodsejerne nord for Gustav Petersensvej (Hou Plantage og Solgården) som følger:
78 nej
6 ja (heraf er der kun 2 lodsejere med en sokkelhøjde under 1,90 m, disse 2 matrikler er beliggende, hvor terrænet rundt om er betydeligt højere end 1,90 m, hvilket skulle sikre dem mod  indtrængning af vand fra havet).  1,90 m er Kystdirektoratets mål for risiko for oversvømmelse.

Resultatet af høringen blandt lodsejerne syd for Gustav Petersensvej (Hoborglund, Frankelund og Naturstyrelsen) var:
13 nej 
17 ja
9 ja, til det projekt Kystdirektoratet fremlagde på temadagen
11 ja, hvis prisen på 4000-5000 kr holder. 
Da der ikke længere er tale om Kystdirektoratets forslag, men et nyt udarbejdet af Cowi, hvor de lodsejere, der har sagt ja under betingelsen af at prisen på 4000-5000 kr holder, skal forvente en udgift på mellem 12.000 og 14.000 kr incl moms.
Samlet resultat:
91 nej 
23 ja
20 der ikke længere kan tælles med som ja-sigere, men heller ikke umiddelbart som nej-sigere.
Som dokumentation for optællingen fremsender jeg oversigt over de enkelte ja og nej -sigere.

Der er således stor forskel mellem det faktiske resultat og Langeland Kommunes udregning.
Årsagen til, at der ikke er overensstemmelse mellem de 2 resultater,  kan evt være begrundet i følgende:
En forudsætning for at kommunalbestyrelsen kan afvise at fremme en sag efter kystbeskyttelsesloven er bl.a:
”Tilkendegivelse fra de hørte grundejere helt klart viser, at der ikke vil være fornødne opbakning til projektets gennemførelse”.
Langeland Kommune havde for at kunne indstille til fremme af sagen brug for et flertal af ja-sigere. 
Havde Langeland Kommune oplyst det faktiske resultat af høringen i indstillingen til Kommunalbestyrelsen burde denne sag været stillet i bero eller afvist.
Der har været en del andre uregelmæssigheder i sagsbehandlingen, alle med hensigt at fremme etableringen af dige. Bl. Manglende vurdering jvf lov om Kystsikring § 1, samarbejde med ansøgeren af diget, der har redigeret brev til lodsejerne og foreslået tilbageholdelse af dokument, hvilket Langeland Kommune valgte at følge ( positiv særbehandling, ikke lovmedholdig handling), mangelfulde referater, manglende notater (notatpligt som ikke er overholdt), kommunikationen med de berørte lodsejere har været mangelfuld til tider ikke eksisterende.

Biolog Astrid Ejlersen, sagde til mig ”I kan godt glemme det, sagen er afgjort, medmindre der kommer afgørende nyt frem” (denne udtalelse blev fremsat telefonisk inden borgermødet den 17.5.2013). 
At sagsbehandlingen har været tilrettelagt, er næppe væsentligt nyt, kun at det er blevet opdaget. Men at der findes en beton mur fra Vangehuset til Nørreled, har ikke været kendt af Kystdirektoratet eller Cowi, om kommunen har kendskab til den, skal være usagt. En lodsejer på Nørreled søgte for år tilbage om lov til at fjerne trappen til stranden, men fik afslag. 
Da jeg har en anmodning om løbende aktindsigt liggende i kommunen, og ikke har fået tilsendt nye oplysninger om murens betydning for muligheden for gennembrud fra havet, må jeg formode, at der ikke foreligger sådanne oplysninger.

Lodsejerne i Hoborglund  blev sikret mod en storm som den i 2006, da diget blev forhøjet og gjort bredere, samt diget blev forlænget hen foran Vangehuset (Gustav Petersensvej 25), hvilket formanden for Hou Digelag Morten Nielsen ved flere lejlighed har givet udtryk for. 
Biolog Astrid Ejlersen har over for mig tilkendegivet, at det var vigtigt i første omgang at sikre Hoborglund, herefter ville de tage fat på de øvrige område.
Der er på nuværende tidspunkt ikke er behov for en sådan sikring, Hoborglund er sikret og lodsejerne nord for Gustav Petersensvej har sokkelhøjde over 1,90 m eller terræn rundt om grunden der er over 1,90 m. Området vil ifølge Kystdirektoratets beregning ikke være truet af oversvømmelse frem til 2050. Ændre forholdene sig, vandstanden stiger hurtigere end beregnet vil situationen været en anden, og vi vil se velvilligt på etablering af et dige.

Den største taber ved etablering af dige langs Nordstanden er naturen. Hvad er det der gør, at vi vælger Hou Nordstrand, når vi køber sommerhus? Naturen, naturen og naturen.
Derudover lider alle et økonomisk tab, lodsejerene i hele området får udgifter til etablering og vedligeholdelse af diget, Langeland Kommune mister indtægter, da grundpriserne nord for Gustav Petersensvej vil falde til samme niveau som i Hoborglund. (matrikler med digepligt har lavere m2 pris end matrikler uden).

Når jeg læser de sagsakter igennem, som jeg har modtaget, sidder jeg tilbage med en undren over, hvorfor Langeland Kommune er så opsat på, at der etableres dige langs Hou Nordstrand? Hvad er det, der gør at 2 ansatte ved Langeland Kommune, tilrettelægger sagsbehandlingen så resultatet er givet på forhånd? Handler de 2 medarbejder på egen hånd eller…..?

Når jeg kæmper så hårdt for at forhindre at diget bliver forlænget mod nord, er det fordi jeg og min familie holder så meget af områdets natur. Havde der i 2001, hvor vi købte sommerhuset, været dige langs stranden, havde vi end ikke overvejet, at investere i sommerhus her. Vi ved godt, at vi bruger at øens ressourcer (infrastruktur), at vi ikke betaler kommuneskat, men til gengæld skaber vi omsætning på øen. Som pensionister er vi så heldige, at vi kan gøre brug af sommerhuset ca 7 mdr om året, vi lægger ca 100.000 kr hos de handlende og vi har gæster (familie og venner) der også bruger penge her, mennesker der ellers ikke ville have besøgt Langeland, og måske bliver de lige så forelskede i Langelang og dens natur, som vi er, så det ender med, at de også etablerer sig her. (Der var et sommerhusbesøg, der bragte os fra det mørke Jylland til Langeland).

Mit håb er, at sommerhusejerne bliver hørt og denne sag ikke fremmes eller stilles i bero.

Med venlig Hilsen
Ebba Noe Andresen
Gustav Petersensvej 19

Bilag indsendt 16/8

Spørgsmål der ønskes besvaret vedrørende påtænkt 
kystsikring ved Hou Nordstrand.

1. Hvorfor er den styregruppe, der blev oprettet ved første møde 
i forskerparken ikke blevet brugt undervejs i sagen. 

2. Hvorfor er det alternative forslag med et jorddige i skellet ind 
mod Houborglund aldrig blevet behandlet seriøst til trods for 
at det har været fremført ved alle 3 møder, hvor der har 
været indkaldt fra Langelands Kommune.

3. Hvilket mandat har Hou Digelag til at kunne forlænge deres 
dige mod nord uden at kystinspektoratet spørges.

4. Hvorfor griber Langelands Kommune ikke ind og stopper 
denne ulovlige digeanlæggelse.

5. Hvorfor skal man beregne resultatet af tilkendegivelser for 
og imod et kystnært dige, vægter et nej ikke så meget som et 
ja.

6. Hvorfor besvares henvendelse ikke fra vores advokat Ole 
Viltoft ikke - trods flere rykkere. 

7. Hvilken nytteværdi vil grundejere nord for Gustav Petersens vej have af et dige.

8. Hvilke koter er der målt op på Gustav Petersens vej. Hvis 
der ikke for nuværende findes en sådan må vi anmode om, at 
den bliver udført af landmåler og gjort tilgængelig for 
områdets grundejere.

Indsendt af bestyrelsen i Hou Grundejerforening 16/8 2013

Ud over besvarelse af ovennævnte spørgsmål vil vi stadig gerne 
have et møde med Knud Gether i første uge af september.

Nyt 3/9

Kære alle.

Bestyrelsen har arbejdet meget med denne sag og indsendte den 16/8 bilag i form af spørgsmål, som desværre trods rykkere endnu er ikke blevet besvaret.

Et fremført ønske 16/8 om behov for et møde med udvalgsformand Knud Gether her i første uge af september blev ikke besvaret.

Ved en rykker 2/9 fik vi afslag. Man ønskede ikke at mødes med 3 medlemmer af bestyrelsen i Hou Grundejerforening.


Afslag på ønske om møde fra Knud Gether

Kære Hans Bertelsen

 

På vegne af udvalgsformand Knud Gether siger vi høfligt nej tak til din invitation om et møde med Hou Plantage Grundejerforening om påtænkt kystsikringsprojekt.

På sidste møde i udvalget for Trafik, Teknik og Miljø forelå der lignende invitationer fra andre parter i sagen.

 

Udvalget bestemte sig for ikke at mødes med enkelte parter før sagen skal behandles i udvalget her den 16.09.2013.

Dette var ud fra en bekymring om at give alle parter samme muligheder for dialog med udvalgets medlemmer.

 

I opfordres derfor til at fremkomme med oplysninger og indlæg til undertegnede inden vi udarbejder sagsfremstillingen til udvalget og derfor senest

Den 6. september 2013.

 

 

 

Venlig hilsen

John Kjær Andersen 
Teknisk Chef
Infrastruktur
Langeland Kommune
Tlf.: 6351 6217 / 4017 2237
jka@langelandkommune.dk

Link til det sidste nye i digesagen

Kære alle.
På nedenstående link kan man finde det seneste nye i digesagen 


Bemærk især liste med kommentarer fra borgene nederst på siden, og indsend gerne selv nogle.

BEMÆRK sidste frist for kommentarer er 6/9 2013

Hans Bertelsen

Spørgsmål og svar Hvidbog fra Langeland Kommune

Kære alle.
Her er  2 link til en såkaldt hvidbog med stillede spørgsmål og svar i 2 dele.
Desværre er det med skiftende læseretninger, som jeg ikke er herre over og har påtalt det ikke hensigts-næssige i.

LÆG ISÆR MÆRKE TIL BILAG 4 fra tidligere medlem i Hou Digelag i det følgende link Glædelig nyhed i digesagen!


Det kan nu ses på Langeland Kommunes hjemmeside, at det indstilles, at man følger den opstillede model 3 som betyder:

At der ikke arbejdes videre med sagen og at Langeland Kommune selv bliver nødt til at afholde de 130.000 kr. som forundersøgelsen har kostet.

Jeg vil hermed takke alle grundejere, der har bakket op om bestyrelsens arbejde for at stoppe en sag, som fra start har været afvist men alligevel er kørt videre af en sagsbehandler og et digelag ude af trit med virkeligheden.

Læs nederst under menu punkt 163.
Hans Bertelsen


Referat af byrådsmøde 14/10

Digesagen har været til behandling i kommunalbestyrelsen den 14/10 2013

Referat kan ses under punkt 193

Herunder link til referater fra kommunalbestyrelsens møde 14/10Som det ses af referatet lægges der op til at det er det oprindelige digelag, som selv skal finde en løsning uden vores medvirken. Se sidste afsnit.

Referat

Mandag den 14-10-2013
 • 193.
  Etablering af højvandssikring ved Hou Nordstrand
  Sagsnr:
  12/9723
  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. september 2012 at fremme en sag om højvandsikring ved Hou Nordstrand.

   

  Denne beslutning blev truffet på baggrund af en ansøgning fra Hou Digelag, foranlediget af stormflodshændelsen i 2006, udtalelse fra Kystdirektoratet og lodsejertilkendegivelser i området.  

   

  Før Stormflodshændelsen i 2006 har Fyns Amts været involveret i forsøg på at etablere højvandssikring i området, blandt andet så langt tilbage som i 1994.

   

  Kommunalbestyrelsen har, jf. kapitel 1 a i bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse (LBK nr. 267 af 11/03/2009), hjemmel til at træffe beslutning om at fremme et kystsikringsprojekt.

   

  Bekendtgørelsens kap 1 a bliver anvendt i sager, hvor der ikke på forhånd er enighed om etablering af et dige.  

   

  Langeland Kommune og Kystdirektoratet inviterede indledningsvis formænd for grundejerforeningerne i området, samt repræsentanter fra grupperinger uden grundejerforeninger, til et afklarende møde. Formålet var at afklare om det var muligt at opnå enighed om etablering af et dige. Det viste sig ikke muligt at opnå enighed.

   

  Efterfølgende blev der afholdt et møde om sagen, hvortil alle lodsejere i området blev inviteret skriftligt. Dette møde blev afholdt den 21.oktober 2011. Mødet bestod blandt andet af en besigtigelse på stranden, hvor der var opsat et ”dige” for at visualisere størrelsesforholdene imellem diget og stranden i øvrigt.

   

  Når en kapitel 1 a sag er fremmet første gang, skal der udarbejdes en teknisk forundersøgelse, som i detaljer beskriver forholdene i området, opbygningen af et dige samt stille forslag til bidragsfordeling.

   

  Det er ligeledes et krav, at der afholdes et borgermøde, hvor alle, som kan blive pålagt at bidrage til diget, er inviterede. Dette borgermøde blev afholdt den 17. maj 2013, i Hovborglejren.

   

  I den fremlagte bidragsfordeling blev fordelingsnøglen for Hou Digelag benyttet for de lodsejere, som allerede er medlemmer af Hou Digelag, imens der for nye lodsejere blev benyttet et princip om at grundejere blev pålagt parter, som var sat i forhold til den højdekote den enkelte ejendom ligger i.

   

  Den fremlagte forundersøgelse stiller forslag om at etablere et dige, som sikrer området imod en 50 års hændelse, med hensyntagen til højvandsstigning som følge af klimaændringer frem til 2063. (Sikring til en 50 års hændelse anvendes forsikringsmæssigt som nøgletal). For at opnå denne sikring skal der ifølge forundersøgelsen etableres 265 meter dige, med en højde over terræn, på det sted hvor terrænet er lavest, på ca. 1 meter.  

   

  Efter borgermødet er der fremsendt bemærkninger til Langeland Kommune. Lodsejere har bedt om at disse breve indgår i det materiale, som bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen. Henvendelser, som indeholder spørgsmål, der efterfølgende er blevet besvaret, indgår delvist i den såkaldte ”hvidbog” og er medtaget i fuld længde i dokumentet ”bilag 1-10”. Øvrige henvendelser, som er tilgået Langeland Kommune efter borgermødet den 17. maj, er samlet i bilag a 1 til a 27.  

   

  Som det fremgår af bilagene er en del lodsejere uenige i, at der etableres kystnær højvandsikring.

   

  Der er desuden uenighed om det fremlagte forslag til bidragsfordeling blandt de lodsejere som ikke ønsker højvandsikring og fra digelaget, som er bekymrede over, at der i forslaget er anvendt to forskellige fordelingsnøgler til beregning af parter.

   

  En stor del af uenigheden kan forklares i de landskabelige forhold i området. I det kystnære område, hvor diget tænkes placeret, er hovedparten af sommerhusene beliggende højt. Hvorimod det område, hvor de fleste oversvømmelsestruede sommerhuse ligger, er længere væk fra diget. Det er imidlertid den kystnære placering, som, ifølge Kystdirektoratet, er den mest optimale, den sikrer alle lavereliggende sommerhuse i området, og påvirker kun en strækning på 265 meter. Det er blandt de højereliggende sommerhuse, at der er den største modstand imod projektet.

   

  I henhold til kystbeskyttelsesloven § 5 kan Kommunalbestyrelsen efter borgermøde træffe beslutning om, hvorvidt sagen skal fremmes igen eller henlægges. Denne beslutning skal meddeles til lodsejere og kan påklages.

   

  Alle sagens bilag fremgår af Langeland Kommunes hjemmeside.

   

  Der kan opstilles 3 modeller for det videre arbejde:

   

  Model 1

  Sagen fremmes som den foreligger trods de mange indsigelser. Rådgiver til opgaven antages og finansieres af lodsejere efter gældende regler.

  Model 2

  Projektet revideres med hensyn til projektomfang, bidragsfordeling. Etablering af digelaug kun for det nye dige. Der antages rådgiver til at gennemføre disse revisioner med skønnet merudgift på 75.000 kr., som finansieres af lodsejerne efter gældende regler.

  Model 3

  Projektet fremmes ikke. Dette medfører at påløbne udgifter til rådgiver påhviler Langeland Kommune ca. 130.000 kr.

   

   

  Direktionen indstiller sagen til politisk afgørelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at model 2 gennemførers, hvor der udarbejdes nyt forslag til bidragsfordeling, hvorefter de involverede lodsejere informeres om dette forslag.
  • at der i forslaget bliver taget udgangspunkt i, at der dannes et nyt digelag, hvori alle som drager nytte af diget optages.
  • at sagen herefter behandles i Kommunalbestyrelsen.

   

  Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 16-09-2013

  Udvalget anbefaler model 3, hvor projektet ikke fremmes. Kommunen pålægges dermed de påløbne udgifter på kr. 130.000, som anbefales finansieret via en tillægsbevilling.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2013

  Indstillingen anbefales af et flertal i udvalget.

   

  Helle Hansen og H. C. Rasmussen anbefaler, at forslag 2 gennemføres.

  Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-10-2013

  Et flertal ønsker, at sagen tilbagesendes til TTM med henblik på at opnå en løsning, hvor de nuværende medlemmer af digelaget forudsættes at kunne tiltræde en aftalt løsning.

   

  Borgerlisten fastholder TTM`s indstilling.

Digesagen juli 2013

Jeg følger sagen nøje og vil lægge link ind til indsigelser mod digeprojektet

Hans Bertelsen

Digesagen starter forfra !! 24/6 2014

Uden at nogen fra Langeland Kommune rettede henvendelse til Hou Grundejerforening satte man et punkt 124 på dagsorden den 25/6 og som det ser ud - så er det forfra igen. Hou Digelag ønsker en forlængelse af diget med 250 m og de bagvedliggende grundejere skal så automatisk indtræde i digelaget som betalende medlemmer.

læs om punkt 124 i følgende link:
http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?commettee={AC741B7D-A572-495D-BEA4-EFAABF4185C3}&year=&itemID={E1C2040C-F605-4972-96FB-4D4818B14378}&item=19100&smode=single

Jeg sendte følgende indsigelse til udvalget i TTM og politikerne:

Til Langeland Kommune.

Jeg er som formand i Hou Grunderforening meget skuffet over ikke at
være blevet orienteret om, at digesagen igen er på dagsordenen, som
punkt 124 - dertil har jeg følgende, som bedes fremlagt, når punkt 124
behandles onsdag den 25/6.

1. Sidst det blev behandlet, blev det sendt tilbage til TTM med
bemærkning om, at Hou Digelag inden for egen økonomi og område skulle
finde en for dem mulig og betryggende løsning. Derfor undrer det mig
meget, at Hou Digelag nu igen inddrager den løsning, som et flertal
forkastede.
2. Er det Hou Digelag, som sætter dagsorden i denne spegede sag?
3. Hou Digelag foreslår, at de vil stå som bygherre og påstår, de har
kompetencerne, hvilket bør drages meget i tvivl.
4. Hou Digelag har sidst udført en ulovlig forlængelse (konstateret og
oplyst af Kystdirektoratet) af diget mod nord forbi Vangehuset, som
ejes af Niels Franke.
5. Hou Digelag vil nu tvinge 12 grundejere nord for Gustav
Petersensvej ind i Digelaget, hvilket jeg som formand i Hou
Grundejerforening på de berørte medlemmers vegne på det kraftigste må
protestere imod.
6. Man ønskede sidst der blev krævet en højvandssikring at sikre mod
en 50 års hændelse, ved Stormen Bodil i efteråret, blev denne Storm
betegnet, som en 100 Års hændelse, og hele Nordlangeland blev erklæret
som stormflodsramt af Stormflodsrådet. BEMÆRK UDEN der kom vand ind i
området nord for Gustav Petersensvej ej heller i området hørende under
Hou Digelag.
Dette viser med tydelighed, at den utryghed, som Hou Digelag forsøger
at sprede er unødvendig og kun skader trivslen i området.
7. Covi's ingeniør fik også efter sidste møde i Houborglejren forevist
en gammel Højvandssikring i form af en støbt betonvæg, som foran 4
grunde blev lokaliseret og frilagt og han tog fotos uden, at dette
efterfølgende er brugt.
8. I vores forenings 95 års eksistens har der aldrig været
oversvømmelser i området nord for Gustav Petersens vej.
9. Nu har Skov og Naturstyrelsen forøvrigt i forbindelse med en meget
kraftig beskæring i det fredede område, for at bringe området tilbage
til et lyngklædt område, renset afvandingskanaler op og givet påbud
om, at grundejere i sommerhusområdet under Hou Digelag fremover ikke
fylder afvandingskanaler op med haveaffald og jord mm.
10. Til slut vil jeg på det kraftigste opfordre til at denne sag ikke
fremmes men stoppes, da ovennævnte tydelig dokumenterer, at denne sag
bør henlægges.

Mvh.
Hans Bertelsen
Formand i Hou Grundejerforening.


Herunder findes link til referat fra behandling af punkt 124:

http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?commettee={AC741B7D-A572-495D-BEA4-EFAABF4185C3}&year=&itemID={E1C2040C-F605-4972-96FB-4D4818B14378}&item=19100&smode=single

Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 25-06-2014

Udvalget besluttede at foretage en besigtigelse , og at invitere til et informationsmøde den 29. august 2014, kl. 16.00.


Jeg vil opfordre alle der har mulighed for at deltage i mødet den 29/8 kl 16 til at møde op og give deres mening til kende og hjælpe med at få sagen stoppet.

På bestyrelsens vegne
Hans Bertelsen

Møde om dige 29/8 2014Kære medlemmer.

Mange havde fulgt min opfordring og var kommet og deltog aktivt i mødet på Banjen i Lohals.

Jeg vil hermed takke for stor opbakning og indlæg, som viste, at der er massiv modstand mod en forlængelse af diget mod nord ikke kun fra vore medlemmer men også fra andre grundejere nord for Gustav Petersens vej og fra Solgården og Frankelund samt fra enkelte medlemmer af digelaget.

Deltagere fra Langeland Kommune ville gå hjem og færdiggøre et notat fra mødet - håber det er i overensstemmelse med det vi på storskærm enedes om.

Sagen vil blive behandlet på et byrådsmøde den 14. oktober
og det er ønskeligt, man der vælger ikke at fremme sagen.

Jeg gjorde ordstyreren formand for teknisk udvalg Rene Larsen opmærksom på, at han tidligere har udtalt til Fyens Amtsavis, at han ikke mente, at  der  mere  var et behov for en digeforlængelse og ikke gik ind for at fremme sagen.

Fyens Amtsavis var til stede og der var en artikel fra mødet i avisen den 1/9 2014 hvor undertegnede blev citeret for følgende:

Hans Bertelsen er helt uenig med både kommune og tilhængere af en digeforlængelse.

- Den her sag burde have været henlagt for længst. Det er pinligt. 

 Jeg kommer fra et område deroppe, der efter min viden ikke har været oversvømmet i 95 år. Hvorfor skal vi være med til at betale til det her.

 Stormene sidste efterår viste jo netop, at der ikke længere er behov for en digeforlængelse, siger Hans Bertelsen.1/9 2014
Formand Hans Bertelsen.

Der var stort fremmøde på havnen i Lohals i Banjen.

Digesagen stopper ikke !!

Kære medlemmer.

Kim Rasmussen fra bestyrelsen har sendt FOTO fra dagen Fyens Amtsavis.

Det er om, at trods stor modstand vil Langelands Kommune alligevel arbejde videre med udbygning af dige.

Referat fra møde 29/8 2014 på Banjen